تعبیر خواب ساردین ، معنی دیدن ماهی ساردین در خواب چیست

تعبیر خواب ساردین

تعبیر خواب ساردین ، معنی دیدن ماهی ساردین در خواب چیست

تعبیر خواب ساردین ، معنی دیدن ماهی ساردین در خواب چیست همگی در سایت کرامت.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ساردین منوچهر مطیعی

اگر در خواب خود ببینید که ماهی ساردین را از دریا می گیرید معنی خواب شما مالی است که به زحمت و از محیطی غیر از محیط زندگی خودتان حاصل می شود است.

اگر ماهی ساردین را در خواب سالم دیدید و سر و دم داشت وارث ارث کاملی می شوید.

اگر ماهی ساردین را به صورت کنسرو ببینید معنی خواب شما مالی است که بدون دردسر به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که خودتان ساردین شکار می کنید معنی خواب انجام کار بزرگ و پیشرفت در زندگی است.

اگر در خواب دیدید که کنسرو ساردین را باز می کنید و به دیگران تعارف می کنید معنی خواب شما هزینه کردن مالتان است.

معانی دیگر دیدن ماهی در خواب

یوسف پیامبر

حضرت یوسف ع دیدن ماهی در خواب را خوب می دانند و به روزی معنی می کنند به طوریکه هر چه این ماهی بزرگتر باشد ، روزی شما هم بیشتر خواهد بود.

جابر مغربی

ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است ، و دلیل این امر این است که از سفره ای که برای حضرت عیسی ع از آسمان و بهشت آورده بودند ماهی هم بوده است.

اگر در خواب ببیند که ماهی از دهان کسی بیرون می آید معنی خواب او به این صورت است که زیاد دروغ می گوید.

اگر از اندام تناسلی کسی در خواب ماهی بیرون بیاید معنی این خواب این است که او صاحب دختر می شود.

اگر ماهی تازه پخته در خواب بخورد ، به او مال می رسد به اندازه آن ماهی که خورده ، یعنی اگر کم بخورد مال کمی به او می رسد و اگر زیاد بخورد مال زیادی به او خواهد رسید.

اگر در خواب ببینی که در حال ماهی فروشی کردن هستی ، معنی خواب این است که به تو سود و منفعت می رسد.

اگر در خواب خود ببینی که با ماهی ها در حال صحبت کردن هستی معنی خواب این است که با بزرگ و پادشاهی برخورد خواهی کرد و حاجت خود را از او می خواهی و او حاجتت را بر آورده می کند.

ابن سیرین

اگر کسی در خواب ماهی شود بزرگی به او ظلم خواهد کرد.

اگر ماهی را بخورد از غلامش ضرر می بیند و عده ای هم می گویند که به سفر خواهد رفت.

امام جعفر صادق

دیدن ماهی در خواب می تواند شش معنی داشته باشد.

اولین معنی دیدن ماهی وزیر و وزارت است.

دومین تعبیر دیدن ماهی در خواب لشگر است.

سومین تعبیر دیدن ماهی در خواب دختری است که مجرد است و ازدواج نکرده است.

چهارمین معنی دیدن ماهی در خواب غنیمت بردن است.

پنجمین تعبیر دیدن ماهی در خواب غم و اندوهی است که دچار بیننده خواب می شود.

ششمین تعبیر دیدن ماهی در خواب کنیز کم سن و سالی است که اهل هندوستان است.

منوچهر مطیعی

در حالت کلی دیدن ماهی در خواب خوب است به خصوص که اگر در آبی صاف و پاکیزه در حال شنا کردن باشد.

اگر در کنار آبی باشید و ببینید که ماهی ها در حال شنا کردن باشند منظور از آب هر آبی است مانند استخر و دریا و رودخانه و به طور کلی هر جایی که ماهی بتواند شنا کند تعبیر این خواب خیلی خوب است و خبر از آینده روشن شما می دهد به شرط اینکه این آب پاکیزه و صاف و تمیز باشد.

اگر در خواب ماهی ها را در حال شنا کردن ببینید ولی در یک آب آلوده و تیره و لجنی معنی این خواب این است که شما مال و ثروت و موفقیت را به دست می آورید ولی در راه به دست آوردن آنها سختی های زیاید را تحمل می کنید.

اگر ماهی ها در آب متعفن در حال شنا کردن باشند معنی خواب خوب نیست و نشان دهنده این است که شما در راه کسب مال و موفقیت چیزهای مهم تری را از دست خواهید داد مانند سلامتی که به چیز هایی که به دست آورده اید اصلا نمی ارزد.

به طور کلی دیدن آب متعفن در خواب خوب نیست و نشان دهنده بیماری و زندان و محکوم شدن است.

دیدن ماهی سفید در خواب خیلی خوب است و اشاره به بخت و اقبال و شانس دارد.

دیدن ماهی زرد طلایی در خواب خوب است و اشاره به پول و مال و ثروت دارد.

دیدن ماهی قرمز هم در خواب خوب است و نشان دهنده فر و شکوه بیننده خواب در آینده است.

اگر کسی در خواب به شما ماهی هدیه بدهد چیزی شبیه تنگ هفت سین این خواب خوب است و به معنای این است که کسی که به شما هدیه داده است به شما سود خواهد رساند.

اگر شما در خواب تنگ ماهی به کسی هدیه دهید معنی این خواب این است که شما به او یاری می رسانید و او را به آرزوهای دیرینه اش می رسانید.

اگر در خواب خود ببینید که ماهی را درسته قورت می دهید معنی این خواب این است که دچار طمع می شوید.

خوردن غذایی از جنش ماهی هم نشان دهنده روزی و نعمت برای شما خواهد بود.

خوردن ماهی شور در خواب چه دودی باشد و چه تازه باشد خوب نیست و نشان دهنده این است که شما به بلا و مصیبت دچار می شوید.

حضرت دانیال ع

اگر ماهی را در خواب در دریای گرمسیر ببینیم معنی خواب بلا و سختی است و اگر در دریای سردسیر ببینیم معنی خواب خوب است.

اگر در خواب ماهی تازه و بزرگ داشته باشید معنی خواب غنیمت گرفتن است ولی ماهی کوچک نشانه غم است.

اگر در خواب ببینید که مرواریدی را از شکم ماهی خارج می کنید معنی خواب این است که صاحب پسر می شوید.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدی که گوشت ماهی می خوری معنی خواب این است که مال زیادی به دست می آوری.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *