تعبیر خواب کاج ، ابن سیرین و کاشتن و میوه ی درخت کاج قطع شده در خواب

تعبیر خواب کاج

تعبیر خواب کاج ، ابن سیرین و کاشتن و میوه ی درخت کاج قطع شده در خواب

تعبیر خواب کاج ، ابن سیرین و کاشتن و میوه ی درخت کاج قطع شده در خواب همگی در سایت کرامت.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب کاج منوچهر مطیعی

اگر در خواب تعداد زیادی درخت کاج دیدید معنی خواب شما این است که در جمعی وارد می شوید که با شما با سردی رفتار می کنند.

معبران خارجی دیدن کاج در خواب را فراق و جدایی تعبیر می کنند.

اگر در خواب دیدید که در خانه شما درختی کاجی وجود دارد که قبلا نبوده است معنی خواب این است که فرح و خرمی به خانه شما وارد می شود.

معانی دیگر دیدن درخت در خواب

امام جعفر صادق ع

دیدن درخت در خواب ده معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن درخت در خواب پلدشاه است.

معنی دوم دیدن درخت در خواب طلا و جواهرات است.

معنی سوم دیدن درخت در خواب بازرگان و تاجر است.

معنی چهارم دیدن درخت در خواب مردی مبارز و سختکوش است.

معنی پنجم دیدن درخت در خواب مرد عالم و بزرگی است.

معنی ششم دیدن درخت در خواب مرد مومن و خداترس است.

معنی هفتم دیدن درخت در خواب مردی کافر است.

معنی هشتم دیدن درخت در خواب عنوان و مقام است.

معنی نهم دیدن درخت در خواب جنگ و دشمنی است.

معنی دهم دیدن درخت در خواب مردی منافق و دورو است.

منوچهر مطیعی

دیدن درخت هیچ معنای کلی ندارد و باید شرایط خواب مشخص باشد تا بتوان آن را تفسیر کرد.

اگر در خواب درخت بی بار ببینیم منظور از خواب مردمی هستند که فقیر و تهیدست هستندکه این مردم  روی محیط و اطرافیان خود تاثیری ندارند.

اگر در مسجد و زیارتگاه درخت ببینیم این خواب ، خواب خوبی است.

دیدن درختان در مرداب اصلا خوب نیست.

دیدن درخت نخل در خواب خیلی خوب است و نشانه عزت و بزرگی است و اگر بار هم داشته باشد که بهتر هم هست.

دیدن درختان بید مجنون و شاه تو ت در خواب خوب نیست زیرا نشان دهنده غم و شرمندگی و ناراحتی است.

ابن سیرین

دیدن شاخه درخت در خواب نشانه فرزندان و خانواده و بستگان ما هستند.

اگر درختی ببینی که شاخه های آن انبوه و درهم است یعنی خانواده ای بزرگ و پر جمعیت دارد.

اگر در خواب درختی ببینی که شاخه های آن انبوه نیستند معنی خواب این است که خانواده و فامیل بیننده خواب کم هستند.

اگر در خواب ببینی که درخت داری که شاخه ای از آن کم شده است معنی خواب این است ک ه یکی از بستگانت را از دست می دهی.

اگر در خواب دیدید که شاخه ای از درخت را می برید یعنی خودتان یکی از نزدیکان را پس می زنید.

اگر در خواب ببینی که کسی به تو یک شاخه نازک درخت بدهد معنی خواب این است که از آن شخص سود می بری فرقی هم نمی کند که آشنا باشد یا غریبه.

اگر در خواب یک شاخه خشک ببینی معنی خواب این است که فعلا هیچ ضرر یا سودی به تو نمی رسد.

اگر در خواب ببینی که درخت می کاری معنی خواب این است که یعنی معاش و زندگی تو بر وفق مراد می شود.

اگر در خواب ببینی با اره درختی را می بری کاری می کنی که با یکی از نزدیکانت به مشکل بزرگ می خوری.

اگر در خواب ببینی که درختان از ریشه کنده شده اند معنی خواب شما این است در آن سرزمین بیماری های خطرناک و همه گیر شیوع پیدا می کند.

اگر در خواب سایه درخت ببینی معنی خواب این است که مردانی به تو خدمت می کنند و تو را به آرامش می رسانند.

اگر در خواب سایه درخت بی ثمر ببینی معنی خواب مردی فاسد است که دین و ایمان ندارد و به زودی از دنیا می روی.

حضرت دانیال ع

هر درختی که برای مردم عزیز است در خواب ببینی معنی اش خوب است  و اشاره دارد به مردی بزرگ و با شرافت.

اگر در خواب درخت میوه دار ببینی معنی خواب یک مرد بزرگ و توانگر است.

اگر در خواب درخت بی بار ببینی معنی خواب مردی است فقیر و درویش.

اگر درختی ببینی که نمی شناسی و یا در زیارتگاه و مسجد ببینی معنی خواب شما دین و ایمان است.

اگر درخت را در باغ ببینید معنی خواب شما مال است.

اگر در خواب دیدید که درختی را ریشه کن می کنید معنی خواب شما از جاه و نعمت افتادن است.

آنلی بیتون

اگر در خواب خود درخت ها پر شاخ و برگ و سبز ببینید معنی خواب شما این است که به تمام امید و آرزوهای خود در زندگی می رسید.

اگر در خواب درختان خشکیده دیدید معنی خواب این است که به شما ضرر مالی می رسد و از موضوعی ناراحت می شوید.

اگر در خواب دیدید که از درخت بالا می روید معنی خواب شما این است که به مقام های برتر در زندگی خود می رسید.

اگر در خواب دیدید که درختی را می برید معنی خواب شما این است که قدرت و ثروت خود را از دست می دهید.

اگر در خواب درختانی را دیدید که تازه سبز شده اند را بریده اند معنی خواب شما این است که دقیقا همان موقعی که فکر می کنید کار شما درست شده است و به سعادت و خوشبختب رسیده اید اتفاقی می افتد که باعث ناراحت شدن شما می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *